StaySTIFree - Victorian Sexual Health Network - Return to home

Tungkol sa mga STI - About STIs (Filipino)

Maaaring maapektuhan ang sinumang aktibo sa pakikipagtalik ng mga nakakahawang impeksyon sa pakikipagtalik (mga STI). Maaaring gamutin ang ilang impeksyon para mapanatili ka at ang kapareha mong malusog. Marami kang magagawa para maging ligtas sa STI.